1. Introductie

MyPerformance is een gratis tool voor bedrijfsinzichten, dat je jouw meest bruikbare gegevens toont. Dashboards helpen je een visualisatie te maken van je transacties over tijd en halen er de belangrijkste cijfers uit om je snel te informeren over de prestaties van je betalingen.

Zie in deze video hoe Kate en Jordan uitleg geven over het belang van bedrijfsinformatie bij het beheren van je betalingen.

Je kunt met MyPerformance:

 • Je flows en conversie over tijd bekijken
 • Onmiddellijk belangrijke cijfers zien
 • Analyseren hoe je gemiddelde transactiewaarde (basket size) van invloed is op je betalingsprestatie
 • Begrijpen waarom transacties worden geweigerd
 • Zien wat de impact van 3-D Secure-authenticatie is op transacties
 • Uitsplitsen en vergelijken wat de prestaties zijn van je betalingsmethoden, je entiteiten (PSPID's) en de landen van je klanten.

In deze handleiding zullen we stapsgewijs doornemen wat je kunt doen met de verschillende dashboards van MyPerformance en wat de diverse functionaliteiten zijn die je in de tool kunt gebruiken.

Gebruik deze link om je bij MyPerformance aan te melden.

MyPerformance is alleen beschikbaar in het Engels.

Als je nog geen toegang hebt, kun je via deze sjabloon contact opnemen met onze afdeling Sales.

2. Aanwijzen voor knopinfo

Hover

In MyPerformance V2 wordt knopinfo gebruikt om je te helpen de functionaliteit te begrijpen.

Als je meer wilt weten over een cijfer, grafiek of knop, hoef je alleen de titel aan te wijzen om uitleg te krijgen. Alle grafieken zijn voorzien van knopinfo met afzonderlijke gegevenspunten. Wijs een balk, kolom of punt in een lijndiagram aan om het specifieke cijfer (en, indien relevant, de datum) weer te geven. 

3. Filters gebruiken

De dashboards filteren 

Elk dashboard geeft je een overzicht van één aspect van je betalingsecosysteem. Als je dieper wilt ingaan op een specifiek aspect van je transacties, kunt je het filterpaneel aan de rechterkant van het dashboard gebruiken om de weergave aan te passen. 

 • Bekijk het dashboard Payment Overview (Betalingsoverzicht) voor een recent toegevoegde betalingsmethode om te zien hoe deze presteert of selecteer meerdere landen om te zien hoe je in een specifiek geografisch gebied presteert. 
 • Bekijk het dashboard Average transaction value (Gemiddelde waarde transactie) met één land tegelijk om te zien hoeveel verschillende gebieden uitgeven in de loop van een jaar. 
 • Bekijk het dashboard Rejections Overview (Overzicht weigeringen) met je meest populaire betalingsmethode om te zien of er een normaal of verhoogd niveau aan geweigerde betalingen is.
 • Bekijk het dashboard 3-D Secure terwijl alleen de landen van buiten de EU zijn geselecteerd om te zien of 3-D Secure van invloed is op je conversie bij klanten die mogelijk niet van 3-D Secure afweten. 
 • Bekijk het dashboard Accounts terwijl je één groep tegelijk filtert om makkelijk de prestaties van de accounts binnen elke groep te vergelijken.
 • Bekijk het dashboard Countries (Landen) terwijl je op betalingsmethode filtert om een gedetailleerd beeld te krijgen van de manier waarop de betalingsmethoden presteren voor elk land. \

Filterpaneel 

Aan de linkerkant van elk dashboard bevindt zich een filterpaneel. Je kunt de gegevens in het dashboard aanpassen door het filter te gebruiken. 

Filter by date

Filter show the past

Het filterpaneel biedt drie snelkeuze-datumbereiken: 7, 30 en 365 dagen. Het standaard-datumbereik is 30 dagen. Klik op Custom date (Aangepaste datum) en selecteer de gewenste datums als je jouw datumbereik wilt aanpassen. Klik op Clear filters aan de rechterbovenkant van het filterpaneel als je jouw filters wilt verwijderen en de gegevensselectie wilt terugbrengen naar 30 dagen. 

Op betalingsmethode filteren 

Filter PMs

Selecteer één of meer betalingsmethoden als je alleen transacties wilt weergeven waarvoor die betalingsmethode is gebruikt. Houd Control/Cmd ingedrukt terwijl je selecteert als je meer dan één optie wilt selecteren. Als er geen gegevens worden weergegeven in het dashboard nadat je een betalingsmethode hebt geselecteerd, betekent dit dat er tijdens de periode die jij hebt geselecteerd, geen transacties zijn verwerkt waarvoor die betalingsmethode is gebruikt. Gebruik het dashboard Payment Methods (Betalingsmethoden) in de sectie Payments (Betalingen) als je betalingsmethoden met elkaar wilt vergelijken. 

Op groepen en accounts filteren 

Filter Accounts

Als je binnen jouw account meerdere bedrijfsentiteiten hebt, kun je de groeps- en accountfilters gebruiken. 

Als je meer dan één Worldline-account hebt (ook wel bekend als een PSPID), kun je de vervolgkeuzelijst voor accounts gebruiken om één of meer accounts te selecteren. Houd Control/Cmd ingedrukt terwijl je selecteert als je meer dan één optie wilt selecteren. Als je meer dan één groep accounts hebt bij Worldline, kun je meer dan één hiervan selecteren in de vervolgkeuzelijst. Wanneer je op een groep filtert, kun je vervolgens alleen op de accounts binnen die groep filteren. Als je eens temeer al je accounts wilt zien, moet je de selectie van die groep ongedaan maken en moet je de knop Clear Filters (filters wissen) gebruiken om alle filters te verwijderen.  

Standaardfilters instellen

MyPerformance stelt je ertoe in staat standaardfilters te definiëren. Deze worden als vaste instellingen opgeslagen, zodat ze ook na opnieuw aanmelden aanwezig blijven.

Dit bespaart tijd bij het organiseren van gegevens van sessie tot sessie.

MyPerformanceDefaultFilters.png

Filteren op standaardtijdzone

Onze tool baseert jouw KPI op de transacties die binnen een specifieke periode worden verwerkt.
Selecteer alle transacties in de tijdzone die het meest relevant is voor jouw bedrijf.

Filteren op standaardvaluta

Geef transacties weer die zijn verwerkt met de valuta die voor jouw bedrijf het meest relevant zijn.

4. Door dashboards navigeren

Het dashboard Betalingsoverzicht

Homepage Dashboard

Het dashboard Payment overview is de startpagina van MyPerformance V2. Het geeft een overzicht van de belangrijkste betalingscijfers, zoals je conversiepercentage, terugbetalingen, bruto totaal en aantal transacties. Daarnaast toont het de gemiddelde transactiewaarde, ofwel het bedrag dat je klanten gemiddeld uitgeven bij één transactie.

Als vuistregel geldt het volgende:

  • Conversiepercentage (Conversion rate) is het aantal geautoriseerde transacties / het aantal geïnitieerde transacties
  • Weigeringspercentage (Rejection rate) is het aantal beëindigde transacties / het aantal geïnitieerde transacties
  • Percentage afgebroken (Abandoned rate) is het aantal transacties dat niet correct is gestart / het aantal geïnitieerde transacties

Conversiepercentage + weigeringspercentage + percentage afgebroken = 100%

Vergelijking geautoriseerde transacties

Homepage Graph

Het bevat ook een grafiek die jouw transactieflow over tijd laat zien. Gebruik de drie waardeknoppen om over te schakelen tussen de waarde van het totaal aan geautoriseerde transacties in euro's, het conversiepercentage en het aantal geautoriseerde transacties. Dit geeft je een meer contextuele weergave van zowel je verkopen als je betalingsprestatie. 

Het dashboard Betalingsmethoden

PaymentMethods Dashboard

Het dashboard Payment methods geeft je meer inzicht in de prestatie van je betalingsmethoden. Je kunt evalueren of je de juiste betalingsmethoden hebt gebruikt voor je klanten en of je integratie goed werkt.

Geautoriseerde transacties

PM Dashboard - 2

De grafiek Authorized transactions laat zien hoeveel succesvolle transacties via elke betalingsmethode hebben plaatsgevonden en geeft daarnaast het conversiepercentage. Als je één van de betalingsmethoden in deze grafiek selecteert, worden ook de andere cijfers in het dashboard bijgewerkt. 

Het dashboard Transactiewaarden

Transaction Values Dashboard

Het dashboard met de transactiewaarden illustreert trends in gemiddelde transactiewaarde, zoals de maand waarin klanten het meeste uitgeven per transactie en de gemiddelde transactiewaarde per betalingsmethode.

De gemiddelde transactiewaarde is een manier om te meten hoeveel klanten per transactie uitgeven. Dit wordt ook wel 'ticket size' of 'basket size' (de inhoud van het winkelwagentje) genoemd. Ontdekken hoe je de gemiddelde transactiewaarde kunt verhogen, kan leiden tot een manier om je inkomsten uit bestaande klanten te verhogen. Hogere transactietotalen kunnen echter ook tot een slechtere conversie leiden. Klanten kunnen bijvoorbeeld ontdekken dat ze onvoldoende geld hebben, ze kunnen tegen de limiet van hun kaart of account aanlopen of ze moeten zich mogelijk authenticeren via meerdere vormen van identificatie, waarbij ze bij één van de stappen vastlopen. Als je begrijpt wat voor invloed de gemiddelde transactiewaarde heeft op jouw bedrijf, kan dit je helpen bij het maken van slimmere verpakkingskeuzes of het bieden van een vlottere afrekenervaring voor je klanten. 

Grafiek transactiewaarden en conversiepercentages 

TxValue and Conversion

De grafiek met transactiewaarden en conversiepercentages geeft weer hoeveel transacties in elke groep gemiddelde transactiewaarden vallen en wat het conversiepercentage voor elke groep is. Dit illustreert welke basket sizes het meest populair zijn en welke impact dit heeft op conversie. Als je overschakelt tussen de lineaire weergave en de logaritmische weergave, zie je dezelfde gegevens maar dan op een andere schaal. Als er een groot verschil is tussen je hoogste en laagste waarde, wordt de schaal in de Logaritmische weergave aangepast, zodat het makkelijker is om de waarden te vergelijken.

Vergelijking van gemiddelde transactiewaarden 

Avg Tx value

Het lijndiagram vergelijkt de gemiddelde transactiewaarden van elke dag van de geselecteerde tijdsperiode met dezelfde periode in het voorgaande jaar. Denk eraan dat dit dezelfde datum vergelijkt en niet dezelfde dag van het vorige jaar. Als je bijvoorbeeld normaal gesproken meer verkoopt tijdens het weekeinde, zullen deze pieken in verschillende gebieden van de grafiek verschijnen. 

Het dashboard Overzicht weigeringen

RejectionOverview

Het dashboard Rejections overview geeft je een overzicht van de transacties waarvoor geen betalingsautorisatie is gegeven. Dit geeft je een gezondheidscheck die toont of je geweigerde transacties op een normaal niveau zitten voor jouw bedrijf.

Redenen voor weigering

Rejection Reasons

It also shows you the three main categories for rejected transactions:

 • Declined by acquirer: transacties die niet door de verwerver zijn geaccepteerd
 • Technical error: een technische storing die ergens tijdens het transactieproces is opgetreden
 • Fraud: transacties die zijn geblokkeerde omdat jouw fraudepreventietool ze als waarschijnlijk frauduleus heeft aangemerkt en ze heeft afgebroken. Weigeringen onder de categorie Fraud kunnen als een positieve vorm van weigering worden gezien, omdat ze reflecteren hoeveel mogelijke fraude-incidenten zijn voorkomen. Als je echter een disproportioneel hoog aantal fraudeweigeringen ziet, zou dit kunnen betekenen dat je fraudepreventie-instellingen te strikt zijn en dat er ook legitieme transacties worden geblokkeerd.

Als je meer wilt weten over de fraudepreventieregels die de oorzaak zijn van de meeste weigeringen, kun je daarvoor het dashboard Rejection reasons gebruiken. Zie de handleiding voor meer informatie over fraudepreventie. 

Het dashboard Redenen weigering

Rejection reasons dashboard

Het dashboard Rejection reasons analyseert alle transacties die door de klant zijn bevestigd maar die niet door jouw verwerver(s) zijn geaccepteerd. Dit dashboard toont je de foutcode die samen met de geweigerde transactie is verzonden en laat je deze fouten rangschikken op degenen die het hoogste aantal weigeringen veroorzaken. Een aantal van deze verstrekte foutcodes is expres vaag (om te vermijden dan informatie wordt gedeeld met fraudeurs) en een aantal valt buiten jouw controle als handelaar. Een aantal van de redenen voor weigering kan echter kansen onthullen voor het verbeteren van de ervaring met jouw betalingspagina, de technische integratie, de betalingssetup, de fraude-instellingen etc. Dat kan op zijn beurt leiden tot een hogere algehele conversie. 

Als je een specifieke reden selecteert in de grafiek, wordt een korte verklaring gegenereerd, tezamen met tips over hoe je die weigering kunt terugdringen. Als je tegen een minder voorkomende weigeringsreden aanloopt, wordt er mogelijk geen specifieke uitleg gegeven. Zie onze handleiding over beste betalingspraktijken voor een paar algemene tips over het verbeteren van je conversie. Voor meer specifieke informatie is het waarschijnlijk dat je weigeringen te maken hebben met een van de volgende onderwerpen:

Ga naar Back Office om te analyseren welke transacties met welke redenen (ook wel NC Errors genoemd) te maken hebben. Zie de FAQ voor meer informatie.

Het dashboard 3-D Secure (3DS)

3DS dashboard

Dit 3DS-dashboard bied je meer informatie over je transacties die via de sterke klantauthenticatie 3-D Secure verlopen. Dit betekent dat de klant zijn of haar identiteit moest verifiëren om deze transacties te autoriseren om te garanderen dat de transacties niet frauduleus waren. 

Vergelijking 3DS-verzoeken en conversie 

3DS Requests

Controleer de vergelijkingsdiagrammen van je 3DS-verzoeken en conversies voor een snelle gezondheidscheck van je 3-D Secure-transacties.

 • My 3DS requests (Mijn 3DS-verzoeken) geeft weer hoeveel van jouw geïnitieerde transacties een 3DS-authenticatie moesten ondergaan.
 • Het diagram Conversion comparison (conversievergelijking) toont het conversiepercentage van je transacties die 3DS-authenticatie ondergingen (links) en je transacties die geen 3DS-authenticatie hoefden te ondergaan. Het is mogelijk dat de transacties die 3DS-authenticatie ondergingen, een lager conversiepercentage hebben. Een mogelijke reden hiervoor is dat klanten een extra stap moeten uitvoeren en de authenticatie afbreken of niet door de authenticatie heenkomen. Een andere mogelijkheid is dat er een technische fout is in jouw 3DS-integratie, waardoor een aantal transacties niet door de authenticatie heen kwam. En uiteraard kan het ook worden veroorzaakt doordat er pogingen tot fraude zijn voorkomen. Als gevolg van het toenemende gebruik van 3DS kan het echter ook zo zijn dat je transacties die 3DS-authenticatie ondergingen, feitelijk beter converteren. 

3DS authentication status

3DS authentication

Het dashboard Accounts

Accounts overview

Het dashboard Accounts helpt je bij het vergelijken van je Worldline-accounts (ook wel bekend als PSPID's). Gebruik de waardeknoppen aan de rechterbovenkant van het diagram voor het vergelijken van de hoeveelheid geautoriseerde transacties die door elk van jouw accounts is verwerkt op basis van bruto-waarde, conversiepercentage en aantal transacties. Naarmate je elke account selecteert, worden ook de belangrijkste cijfers bijgewerkt. 

Dit dashboard bied je daarnaast een beter inzicht in hoe je bedrijfsgebieden zich tot elkaar verhouden. Dit kan je helpen begrijpen hoe verschillende segmenten of gebieden van je bedrijf het er vanaf brengen, maar het kan ook worden gebruikt voor A-B-tests. Door wijzigingen aan te brengen in een account en dan de relevante tijdsperiode te selecteren, kunt je beginnen conclusies te trekken over de impact van je beslissingen. 

Het dashboard Landen van klanten

Countries overview

In het dashboard Customer countries worden de landen van je klanten met elkaar vergeleken, op basis van het land dat de kaart van de klant heeft uitgegeven of op basis van het IP-adres indien het land van de kaart niet beschikbaar is. Inzicht in hoe je presteert per land is nuttig bij het toevoegen van context aan je prestatiebeoordeling. Het is ook een belangrijke tool bij het maken van beslissingen over je setup. 

Geautoriseerde transacties

Authorised transactions

Gebruik voor een overzicht van je landen het diagram Authorised transactions om je landen te vergelijken op bruto waarde, gemiddelde transactiewaarde (ook wel bekend als basket size) en aantal transacties. Je kunt dit diagram ook gebruiken om het hele dashboard op een specifiek land te filteren.

Transactieresultaten per land

Tx Outcomes

Als je wilt begrijpen wat er specifiek gebeurt met de transactielevenscyclus voor elk land waarin je klanten hebt, kun je hiervoor het diagram Transaction outcomes gebruiken. Als er in een land bijzonder veel weigeringen voorkomen, moet je ook naar het dashboard Rejection reasons gaan en daar op dat land filteren, zodat je de reden kunt achterhalen. Als er in een land veel afbrekingen zijn, moet je controleren of je de plaatselijke betalingsmethode voor dat land hebt ingesteld. 

3DS verzocht

3DS requested

Gebruik het diagram 3DS Requested om te vergelijken hoeveel transacties voor elk land met 3-D Secure moeten worden geauthenticeerd. Als er geen land is geselecteerd, zal dit je algehele cijfers reflecteren. Selecteer een land uit een van de diagrammen om deze percentages te updaten. Als je ongebruikelijke waarden ziet voor een bepaald land, moet je naar het dashboard 3-D Secure gaan en daar op dat land filteren. 

5. Disclaimer

Worldline is niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurige of onvolledige informatie. De informatie in dit document wordt vrijblijvend verstrekt en is uitsluitend bedoeld als algemene informatievoorziening. Deze informatie is niet bedoeld als een volledige beschrijving van alle toepasselijke regels, beleid en procedures. De zaken waarnaar wordt verwezen, zijn van tijd tot tijd onderworpen aan verandering en individuele omstandigheden kunnen variëren. IWorldline aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten en weglatingen in de inhoud van MyPerformance. Worldline is tevens niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door MyPerformance. Worldline geeft geen garanties of verklaringen over het gebruik of de werking van MyPerformance. Noch Worldline noch haar gelieerde bedrijven zijn aansprakelijk voor enige kosten, verliezen en/of schade die voortkomt uit toegang tot of gebruik van MyPerformance.